Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu
Ing. Karel Mráček, CSc.

foto

Odborná praxe:

2006-            NEWTON College, a. s. – vědecký pracovník

2004-2008   Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky – vědecký pracovník

2000-2003   Československá obchodní banka, a. s., ústředí, odbor Strategického plánování – analytik-expert, odbor Strategie a koordinace procesů – koordinátor procesů, člen merger týmu

1993-2000   Investiční a poštovní banka, a. s. – vedoucí odboru marketingu, odbor Strategie a souhrnný obchodní plán – analytik-expert, vedení projektů

1991-1992   Ústřední ústav národohospodářského výzkumu, Praha – vedoucí odboru pro výzkum privatizace a chování podniků, vedoucí odboru vědeckotechnické politiky, spolupráce s OECD

1986-1991   Výzkumný ústav pro vědeckotechnický rozvoj, Praha – vědecký tajemník a vedoucí odboru pro výzkum vědeckotechnického potenciálu

1971-1986   Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV – odborný pracovník, od roku 1981 vědecký pracovník a vedoucí projektů v oblasti teorie a organizace vědy, vědní a technologická politika, vztahy vědy, techniky a společnosti

1971             MÚZO, analytik-programátor


Další pracovní aktivity:

účast na zpracování Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008, na pravidelné roční analýze výzkumu a vývoje v ČR (RVV ČR) a dalších dokumentech v dané oblasti
člen předsednictva Asociace výzkumných organizací
člen pracovní skupiny Asociace inovačního podnikání
člen redakční rady Inovační podnikání a transfer technologií
člen Československé společnosti ekonomické

 

Vzdělání:

1981             vědecká aspirantura na Ekonomickém ústavu ČSAV, udělení hodnosti kandidáta ekonomických věd

1970             absolutorium Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Publikace:

 

1.                     MRÁČEK, Karel: Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky. Brno 20. 11. 2015. In: Evropská unie a její proměny v období globální nestability. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 77-82. ISBN 978-80-87764-05-3.

2.                     MRÁČEK, Karel: Inovační výkonnost jako faktor konkurenceschopnosti EU a USA v globální ekonomice. Brno 10. 4. 2015. In: Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 76-81. ISBN 978-80-87764-04-6.

3.                     MRÁČEK, Karel: Problémy finančního sektoru jako jeden ze zdrojů ekonomických nerovnováh v eurozóně. Brno 21. 11. 2014. In: Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 129-133. ISBN 978-80-87764-03-9.

4.                     MRÁČEK, Karel: Výzkum a inovace v centru zájmu při zvyšování konkurenceschopnosti EU a jejích členských zemí: úspěchy a selhání. Brno 11. 4. 2014. In: Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 84-96. ISBN 978-80-87764-02-2.

5.                                      MRÁČEK, Karel: Krize eurozóny a chování bank. Brno 22. 11. 2013. In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 117-127. ISBN 978-80-87764-01-5.

6.                   MRÁČEK, Karel: Proměny finančního sektoru v České republice a na Slovensku. Brno 19. 4. 2013. In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 103-119. ISBN 978-80-87764-00-8.

7.                     MRÁČEK, Karel: Problematický návrh na vytvoření bankovní unie v EU. Brno 16. 11. 2012. In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 73-80. ISBN 978-80-904281-9-5.

8.                     MRÁČEK, Karel: Návrhy na vytvoření bankovní unie v EU – varianty, realizovatelnost, možné důsledky. Brno 16. 11. 2012. In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 161-170. ISBN 978-80-904281-9-5.

9.                     MRÁČEK, Karel: Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU – problém pro utváření fiskální a hospodářské unie. Brno 4. 5. 2012. In: Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 123-132. ISBN 978-80-904281-8-8.

10.                   MRÁČEK, Karel: Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Brno 4. 5. 2012. In: Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 178-183. ISBN 978-80-904281-8-8.

11.                   MRÁČEK, Karel: Návrh na vytvoření bankovní unie v EU a problémy její realizovatelnosti. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 4, s. 42-50. ISSN 1801-7118.

12.                   MRÁČEK, Karel: Rozdílné národní daňové systémy – překážka harmonizace fiskální politiky v EU. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 56-66. ISSN 1801-7118.

13.                                 MRÁČEK, Karel: Důsledky Lisabonské smlouvy pro konkurenceschopnost EU a její vnitřní trh. In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 87-96. ISBN 978-80-7431-061-4.

14.                     MRÁČEK, Karel: Strategická orientace na znalostní ekonomiku: podpora vzdělávání, výzkumu a inovací. In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 119-142. ISBN 978-80-7431-061-4.

15.                                  MRÁČEK, Karel: Finanční sektor v podmínkách EU: změny v regulaci a dohledu. In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 166-190. ISBN 978-80-7431-061-4.

16.                     MRÁČEK, Karel: Evropské a globální regulace finančního sektoru jako reakce na finanční krizi. Brno 25. 11. 2011. In: Evropský institucionální rámec a základy globální regulace. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 60-89. ISBN 978-80-904281-7-1.

17.                     MRÁČEK, Karel: Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni. Brno 25. 11. 2011. In: Evropský institucionální rámec a základy globální regulace. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 132-142. ISBN 978-80-904281-7-1.

18.                     MRÁČEK, Karel: Současný stav a změny implementace vybraných politik a programů Evropské unie. Brno 25. 11. 2011. In: Evropský institucionální rámec a základy globální regulace. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 204-207. ISBN 978-80-904281-7-1.

19.                     MRÁČEK, Karel: Znalostní ekonomika: výzva a příležitost ke konkurenceschopnosti států. Bratislava 18. 5. 2011. In: ŠIKULA, Milan (ed.): Navodila globálna kríza zmeny v chápaní úlohy štátu v ekonomike a spoločnosti? Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011, s. 87-102. ISBN 978-80-7144-186-1.

20.                     MRÁČEK, Karel: Role výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání ve strategiích konkurenceschopnosti EU. Brno 6. 5. 2011. In: Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 41-66. ISBN 978-80-904281-6-4.

21.                     MRÁČEK, Karel: Znalosti, výzkum, vývoj a inovace jako pilíře zvyšování konkurenceschopnosti v Lisabonské strategii i strategii Evropa 2020. Brno 6. 5. 2011. In: Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 98-111. ISBN 978-80-904281-6-4.

22.                   MRÁČEK, Karel: Vliv opatření Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 na finanční a nefinanční sektor. Brno 6. 5. 2011. In: Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 157-161. ISBN 978-80-904281-6-4.

23.                                 MRÁČEK, Karel: Hodnocení inovační výkonnosti v EU: nová zjištění a setrvalé problémy. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 1, s. 44-60. ISSN 1801-7118.

24.                       MRÁČEK, Karel: Cesta k zavedení eura: konvergenční kritéria, legislativní rámec, technická opatření. Brno 12. 11. 2010. In: Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 83-92. ISBN 978-80-904281-5-7.

25.                       MRÁČEK, Karel: Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice. Brno 12. 11. 2010. In: Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 162-167. ISBN 978-80-904281-5-7.

26.                       MRÁČEK, Karel: Budoucnost regulace finančních trhů. Bratislava 14. 10. 2010. In: ŠIKULA, Milan (ed.): Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 69-86. ISBN 978-80-7144-181-6.

27.                       MRÁČEK, Karel: Znalosti a inovace: budou díky strategii Evropa 2020 silnějším motorem konkurenceschopnosti? Praha 22. 9. 2010. In: Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU. Praha : NEWTON College, 2010, s. 112-119. ISBN 978-80-904281-4-0.

28.                       MRÁČEK, Karel: Účinky Lisabonské smlouvy na konkurenceschopnost Evropské unie a jejích členských států. Brno 7. 5. 2010. In: Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 104-110. ISBN 978-80-904281-3-3.

29.                    MRÁČEK, Karel: Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu. Brno 7. 5. 2010. In: Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 164-168. ISBN 978-80-904281-3-3.

30.                    MRÁČEK, Karel: Strategické záměry EU k zajištění budoucí konkurenceschopnosti. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 3, s. 26-38. ISSN 1801-7118.

31.                     MRÁČEK, Karel: Účinky Lisabonské smlouvy na konkurenceschopnost a vnitřní trh EU. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 2, s. 6-14. ISSN 1801-7118.

32.                 MRÁČEK, Karel: Mechanismus selhání finančního sektoru a jeho důsledky. In: KLVAČOVÁ, Eva, MRÁČEK, Karel, MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, SEREGHYOVÁ, Jana. Světová ekonomická krize: příčiny, projevy, perspektivy. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 30-45. ISBN 978-80-7431-012-6.

33.                 MRÁČEK, Karel: Příčiny, důsledky a řešení současné krize ve finančním sektoru. Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 36-54. ISBN 978-80-904281-2-6.

34.                 MRÁČEK, Karel: Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru. Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 98-110. ISBN 978-80-904281-2-6.

35.                 MRÁČEK, Karel: Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků. Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 165-173. ISBN 978-80-904281-2-6.

36.                 MRÁČEK, Karel: Státní a podniková řešení dopadů současné hospodářské recese. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 4, s. 17-33. ISSN 1801-7118.

37.                 MRÁČEK, Karel: Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a ČR. Praha 23. 9. 2009. In: Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize. Praha : NEWTON College, 2009, s. 91-97. ISBN 978-80-904281-1-9.

38.                 MRÁČEK, Karel: Příčiny a projevy současné krize ve finančním sektoru. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 3, s. 6-21. ISSN 1801-7118.

39.                 MRÁČEK, Karel: Politiky na podporu výzkumu a vývoje v zemích Evropské unie. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 2, s. 77-93. ISSN 1801-7118.

40.                 MRÁČEK, Karel: Zájmy vlády a veřejnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v České republice. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, DOSTÁLOVÁ, Ivana, MRÁČEK, Karel, WAWROSZ, Petr. České národní zájmy v procesu evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 79-98. ISBN 978-80-86946-89-4.

41.                 MRÁČEK, Karel: Vliv státní regulace a daňového systému na podnikatelské prostředí. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 196-208. ISBN 978-80-86946-84-9.

42.                 MRÁČEK, Karel: Možnosti a meze výzkumných a inovačních politik při zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky EU. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 209-236. ISBN 978-80-86946-84-9.

43.                 MRÁČEK, Karel: Výjimky a zvýhodnění v daňovém systému jako odraz vlivu zájmových skupin. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 173-194. ISBN 978-80-86946-75-7.

44.                 MRÁČEK, Karel: Kvantifikace dobývání renty prostřednictvím daňové a výdajové politiky státu. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 195-217. ISBN 978-80-86946-75-7.

45.                 MRÁČEK, Karel: Výzkum, vývoj a inovace v České republice: čekání na výsledky reformy. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 4, s. 55-73. ISSN 1801-7118.

46.                 MRÁČEK, Karel: Nástroje proexportní politiky státu a podnikatelská sféra. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 2, s. 69-86. ISSN 1801-7118.

47.                 MRÁČEK, Karel: Výzkumné a inovační politiky založené na dohánění vyspělých zemí. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 1, s. 76-97. ISSN 1801-7118.

48.                 MRÁČEK, Karel: Klíčové problémy utváření a realizace evropských politik v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Základy evropské konkurenceschopnosti. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 77-104. ISBN 978-80-86946-54-2.

49.                 MRÁČEK, Karel: Kvantifikace dobývání renty prostřednictvím veřejných financí. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 52-74. ISBN 978-80-86946-56-6.

50.                 MRÁČEK, Karel: Významné formy dobývání renty v datech. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 4, s. 42-62. ISSN 1801-7118.

51.                 MRÁČEK, Karel: Evropské inovační politiky v procesu plnění Lisabonské strategie. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 2, s. 29-42. ISSN 1801-7118.

52.                 MRÁČEK, Karel: Národní zájmy v oblasti výzkumu a inovací. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 1, s. 34-47. ISSN 1801-7118.

53.                 MRÁČEK, Karel: Dobývání renty ve finančním sektoru a v oblasti výzkumu a vývoje. In: KLVAČOVÁ, Eva, MRÁČEK, Karel, MALÝ, Jiří, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Dobývání renty: teorie a praxe. Praha : Professional Publishing, 2006, s. 34-52. ISBN 80-86946-24-X.

54.                 MRÁČEK, Karel: Stav podnikatelského prostředí České republiky z hlediska cílů Lisabonské strategie. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Lisabonská strategie: posílí, nebo oslabí evropskou konkurenceschopnost? Praha : Professional Publishing, 2006, s. 105-116. ISBN 80-86946-25-8.

55.                 MRÁČEK, Karel: Podnikatelské prostředí České republiky v mezinárodním srovnání. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 2, s. 78-88. ISSN 1801-7118.

56.                 MRÁČEK, Karel: Podpora přílivu přímých zahraničních investic do výzkumu a vývoje a center strategických služeb. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 1, s. 48-64. ISSN 1801-7118.

57.                 MRÁČEK, Karel: Vliv zájmových skupin na daňový systém. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana, CHLUMSKÝ, Jiří. Státní pomoc, nebo dobývání renty? Praha : Professional Publishing, 2005, s. 145-165. ISBN 80-86946-06-1.

58.                 MRÁČEK, Karel: Transformation of the Banking Sector in the Czech Republic. In: KLVAČOVÁ, Eva, CHLUMSKÝ, Jiří, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Czech Experience of Economic Transition and EU Accession Processes. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 40-56. ISBN 80-86419-85-1.

59.                 MRÁČEK, Karel: Podpora růstu konkurenceschopnosti podniků a ekonomiky prostřednictvím zvyšování inovační výkonnosti. In: KLVAČOVÁ, Eva et al. Prohlubování evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2004, s. 126-171. ISBN 80-86419-78-9.

60.                 MRÁČEK, Karel: Vstup ČR do EU – výzkum a inovace jako priority. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 3, s. 71-83. ISSN 0572-3043.

61.                 MRÁČEK, Karel: Financování a lidské zdroje v oblasti výzkumu a vývoje – srovnání ČR a EU. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 11, č. 2, s. 38-63. ISSN 0572-3043.

   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu